این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهمتاریخ برگزاری همایش: چهارشنبه  27 خرداد ماه 1399


تاریخ دریافت چکیده مقالات:  31 مرداد 1398

تاریخ دریافت مقالات:  30 مهر 1398