این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

                

الف) مبانی، مفاهیم، روشها، الگوهای نظری و رویکردها

 

-          «چیستی» و «منطق دوره بندی» تاریخ اقتصادی ایران.

-          مفهوم شناسی، قلمرو، مسائل و موضوع های تاریخ اقتصادی.

-          شناسایی، تحلیل و نقد الگوهای نظری، رهیافت ها و رویکردها

-          روش شناسی و روشهای تحقیق در تاریخ اقتصادی

-          جایگاه و اهمیت تاریخ در نظریه ها و برنامه ریزی های اقتصادی

-          منبع شناسی تحلیلی و انتقادی تاریخ اقتصادی ایران.

-          نقد و بررسی مطالعات و تحقیقات در تاریخ اقتصادی ایران

-          تاثیر ساختارها و نهادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و ایدولوژیک جامعه ایران بر ساختار اقتصادی ایران.

 

 

 

ب) زمین داری و اقتصاد ارضی در ایران

 

 

1-    عوامل تولید

-        آب، نظام آبیاری و مالکیت آب

-         زمین و مالکیت ارضی

-         نیروی کار

-         فنون، ابزار تولید و تحولات آن

 

2-    مناسبات تولید

-         بهره ثابت مالکانه

-         مزارعه

-         مواکره

-         مقاطعه داری

-         و...

3-    روابط اقتصاد های وابسته با اقتصاد ارضی

-         رابطه اقتصاد شهری با اقتصاد ارضی

-         رابطه اقتصاد شبانی با اقتصاد ارضی

-         رابطه تجارت داخلی و خارجی با اقتصاد ارضی

 

 

4-    تاثیر ساختارها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدولوژیک و قضایی بر زمین داری و اقتصاد ارضی ایران.

-         رابطه علم با اقتصاد ارضی

-         رابطه جنگ با اقتصاد ارضی

-         جمعیت و اقتصاد ارضی

-         فقه و اقتصاد ارضی

-         دولت و اقتصاد ارضی

-         دیوان، دیوان سالاری و اقتصاد ارضی

-         قشربندی اجتماعی و اقتصاد ارضی

-         و...

 

 

5-    اقلیم و جغرافیا و اقتصاد ارضی

6-    توسعه و توسعه نیافتگی در اقتصاد ارضی ایران

-         انسجام /عدم انسجام درونی تولید در اقتصاد ارضی ایران

-         آثار گسترش نظام جهانی سرمایه داری بر شیوه های تولید کشاورزی ایران معاصر

-         صنعت در پویه اقتصاد ارضی ایران

-         و...

 

 

 

7-    مسائل و موضوعات اقتصاد ارضی ایران

-         قحطی

-         اصلاحات ارضی

-         شورش های دهقانی

-         و...